Съобщение

00010002

Обучение на социални асистенти

12899437 1063927956999659 1582596115 oНа 29.03.2016г. представители на сдружение „Първи юни“ – Бяла Слатина проведоха въвеждащо обучение на социалните асистенти по проект: „С общи грижи  за независим живот“, с договор №BG05M9OP001-2.002-0085-C001, финансиран по  ОП „РЧР“ 2014-2020г. Обучаващите запознаха асистентите с основните им права и задължения, както и с тези на техните потребители; разгледаха се различни методи за ефективно общуване между асистента, потребителя и неговите близки и роднини. Отделено бе внимание на похвати за реакция в ситуации на риск и криза и за оказване на първа помощ.
Участниците в обучението взеха отношение по решаването на редица казуси в ежедневието на социалния асистент и получиха наръчници с полезна информация, в помощ за тяхната бъдеща професия.
Главната задача на проекта е да подобри качеството на живот и достъпа до услуги на хора с увреждания и хора над 65 години, в невъзможност за самообслужване, с цел преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 25.03.2016 г.

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО
ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел. 09171/24-65

Работни места за специалисти с висше образование:

1 учител на деца с умствена изостаналост;
1 учител детска градина;

Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование:

10  монтажник, електрически елементи;

•    По схема „Обучения и заетост за младите хора”

свободни работни места:
 
1 работник, озеленяване

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018