Обява

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО


О Б Я В Я В А
СТАРТИРАНЕТО ОТ 25.04.2016г. НА
 П Р О Ц Е Д У Р И -   2016г. ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА РАБОТНИ МЕСТА В ЦЕНТРАЛНИТЕ ВЕДОМСТВА И ОБЛАСТНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПО КОМПОНЕНТ 1 НА
ПРОГРАМА  “СТАРТ НА КАРИЕРАТА”


ОБЕКТ НА ПРОГРАМАТА
Младежи до 29 г. ненавършени до 20.05.2016г., включително, завършили образованието си във висши учебни заведения и придобили образователно - квалификационна степен “професионален бакалавър” („специалист”), “бакалавър”, “магистър” или “доктор”, в зависимост от изискванията на работното място.
Подробна информация за:
    Квотите №1 и №2 за работните места в централните ведомства и в областните администрации;
    Процедури – 2016г. за кандидатстване за работните места в централните ведомства и в областните администрации;
    Критерии за подбор на кандидати по Компонент 1 от Програма ”Старт на кариерата” за Процедури – 2016 г.

Ще получите в  стая № 1 , Дирекция "Бюро по труда" Оряхово.

Кандидатите не трябва да притежават трудов стаж по придобитата от висшето образование специалност.
Да бъдат регистрирани в дирекциите “Бюро по труда” като безработни или заети.            

 Крайният срок за депозиране на документите за участие по Програмата – 20.05.2016г.

Документите се подават лично.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 21.04.2016 г.

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО
ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел. 09171/24-65


Работни места за специалисти с висше образование:

 Няма СРМ


Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование:

4 монтажник електрически елементи
1 фрезист – чл. 55в от ЗНЗ
1 бояджия, промишлени изделия – чл. 55в от ЗНЗ

•    По Проект „Нова възможност за младежка заетост” – схема „Младежка заетост”

свободни работни места за обучение по време на работа:

2 общ работник;
1 снабдител, доставчик.

•    По схема „Обучения и заетост за младите хора”

свободни работни места:
 
1 работник, озеленяване
1 работник, строителството

Съобщение до медиите

4444

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА

Съобщение до медиите

    Ромският образователен фонд обявява открит конкурс за стипендии за студенти, обучаващи се в бакалавърска, магистърска или докторантска програма в акредитираните български университети за академичната 2016/2017 година.
Основната целта е да се подпомогне заличаването на разликата в образованието на ромите и неромите чрез политики и програми, които подпомагат качественото им образование, включително десегрегацията на образователната система.
Основен приоритет на Ромския Образователен Фонд е изработването и осъществяването на образователни политики, които допринасят за включването на ромите в образователната система.
Право на участие в конкурса за стипендии имат завършилите средно образование роми, както и настоящи студенти от ромски произход. Срокът за подаване на документи е 11 май 2016 г. С цел правилното попълване на електронния формуляр, е необходимо кандидатите да се запознаят със специфичните изисквания за кандидатстване по Стипендиантските програми.
Подробна информация за условията и реда за кандидатстване е публикувана на интернет страницата на Фондацията: http://www.romaeducationfund.hu/kak-da-kandidatstvate-za-stipendiya.

Обява

ОБЩИНА ОРЯХОВО  УВЕДОМЯВА,
ВЪВ ВРЪЗКА С ОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА
НА ОСНОВАНИЕ УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО
вх.№СС-94-34/15.04.2016г. от Мирослав Здравков Цветков, фирма”Агромет 2003”ООД, адрес: с. Лесковец, ул.”Дружба”№6 за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия,
 че на 20.04.2016г. от 7,00 до 11,00 часа и от 19,00 до 22,00 часа  ще проведе третиране на пшеница  с препарати „Секатор”, „Солигор ”, „Суми алфа” и „Силвет” с карантинен срок - дни.
Третирането се извършва срещу вредители: плевели, мана, дървеница.
Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.
Подлежащите на третиране терени са в местности:
Землище Оряхово:
- Масив 47 -  1185 дка, местност „Букьовски път”   


ОБЩИНА ОРЯХОВО

Обява

ОБЩИНА ОРЯХОВО  УВЕДОМЯВА,
ВЪВ ВРЪЗКА С ОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА
НА ОСНОВАНИЕ УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО
вх.№СС-94-31/15.04.2016г. от Мирослав Здравков Цветков, фирма”Агромет 2003”ООД, адрес: с. Лесковец, ул.”Дружба”№6 за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия,
 че на 26.04.2016г. от 7,00 до 11,00 часа и от 19,00 до 22,00 часа  ще проведе третиране на царевица  с препарати „Аденго” с карантинен срок 0 дни.
Третирането се извършва срещу вредители: плевели.
Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.
Подлежащите на третиране терени са в местности:
Землище Оряхово:
- Масив 38 -  781 дка, местност „Торбовото”   


ОБЩИНА ОРЯХОВО

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2017