Съобщение до медиите

 

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦАP7180615P7180638

 

Областният управител Малина Николова и нейните заместници Ирина Иванова и Мирослав Комитски присъстваха на тържественото отбелязване на 179-та годишнина от рождението на Апостола на Свободата Васил Левски.

Слово за живота и делото на великия българин поднесе Валерия Тарашоева, уредник в Регионалния исторически музей. Стихове, посветени на Дякона, представиха учениците от Основно училище „Васил Левски” в града. В знак на признателност, пред паметника на Апостола бяха поднесени венци и цветя.

Отбелязването на годишнината от рождението на Васил Левски продължи с инициатива на Регионална библиотека „Христо Ботев“ и Община Враца. Организирана беше образователна игра за деца и ученици под надслов „Кой е Левски?”.

Съобщение до медиите

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА


 

DSC01952DSC01955Областният управител Малина Николова и народните представители инж. Петя Аврамова и Красен Кръстев проведоха съвместна работна среща с проф. Велизара Пенчева, ректор на Русенски университет „Ангел Кънчев” и представители на академичното ръководство. На срещата са обсъдени възможностите за партньорство между висшето училище, средните учебни заведения, институциите и бизнеса от област Враца с оглед обучението на студенти в различни и търсени инженерни специалности.

 

Областният управител Малина Николова акцентира върху важността от добрата подготовка на специалисти в областта на техническите науки.

В срещата взеха участие чл. кор. проф. Христо Белоев, председател на Общото събрание на Русенския университет, заместник-ректорът по развитие, координация и продължаващо обучение проф. д-р инж. Пламен Даскалов, заместник-ректорът по учебната дейност проф. д-р инж. Пламен Кангалов и Валерий Гегов, помощник –ректор на висшето учебно заведение.

 

Областният управител, народните представители и ръководството на университета се обединиха около идеята за създаването на Център за продължаващо обучение- Враца, който да подготвя специалисти, според изискванията на фирмите в областта.

 

„Изнесеното обучение е една чудесна възможност да се квалифицират младите хора, едновременно с това да останат в региона и да допринесат за икономическото му развитие”, категорично заяви Валерий Гегов и допълни, че въпреки множеството специалности, които университетът предлага, трябва да се търси балансирания подход при тяхното разпределение.

 

„Сигурни сме, че завършилите ще имат добра професионалната реализация, както и в това, че фирмите имат възможност да осигурят стипендии и бази, за да подготвят кадри за производството си”, заяви на свой ред инж. Аврамова.

 

По време на срещата са набелязани множество съвместни дейности. Проф. Велизара Пенчева предложи в началото на месец октомври да се организира среща на випускниците на Русенския университет от област Враца. Кръглата маса ще събере заедно поколения, завършили образованието си в Русе, които да споделят професионалния си опит. Друга възможна форма на партньорство е осъществяването на съвместни научно-изследователски проекти.

 

Академичното ръководство се ангажира също така да осигури провеждане на обучение по магистърски програми като възможност за надграждане на образователната степен. Предстои да се проведе Информационна кампания, чрез която ще се разясни на бъдещите студенти възможностите и специалностите, които Центърът за продължаващо обучение във Враца предлага, както и необходимите документи за тяхното кандидатстване.

 

Съобщение

ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА"- ОРЯХОВО  

ОБЯВЯВА

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВКИ И ПОДБОР НА РАБОТОДАТЕЛИ ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР ПО КОМПОНЕНТ 2 ОТ ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА


Дирекция „Бюро по труда” – гр. Оряхово уведомява работодателите, че в периода от 15 до 25 юли 2016 г. /вкл./ ще приема заявки за разкриване на работни места по Компонент 2 от Програмата за обучение и заетост на продължително безработни лица.

В Компонент 2 по Програмата могат да се включат работодатели от публичния сектор - държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини и читалища, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия, отговарящи на изискванията на чл. 56 от Закона за насърчаване на заетостта, които заявяват работни места в сферата на осъществявани от тях дейности.

Работодателите могат да кандидатстват за финансиране на работни места, които са обезпечени с финансови средства от Държавния бюджет, в размер на 16231 лв.

По Програмата се осигурява заетост на продължително безработни лица, регистрирани в бюрата по труда и се повишава пригодността за заетост на лицата, чрез включването им в обучения, водещи до повишаване на знанията и квалификацията.

Процедурата на одобряване на подадените заявки ще се извършва по критерии за подбор и оценка на работодатели от Съветите за сътрудничество към ДБТ съгласно Правила за кандидатстване на работодателите по Програмата, публикувани на Интернет страницата на Агенцията по заетостта www.az.government.bg.

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в рамките на 7 работни дни, считано от 15.07.2016 г. Допълнителна информация може да се получи в Дирекция „Бюро по труда” – Оряхово, ул „Андрей Чапразов“ 29 тел.09171/2465
 
Краен срок за приемане на документи –  25.07.2016 г.

 гр.Оряхово

Съобщение

                                           

Платформа АГОРА подписа споразумение за партньорство с Община Оряхово по проект: „Активни общности: изграждане на капацитет за промяна”, финансиран от Фондация „Америка за България”.

            Проектните дейности надграждат досегашните резултати, постигнати при изпълнението на предходните проекти на АГОРА . Те са обвързани така, че да предложат цялостен модел на гражданско поведение, насочен към общностно и местно развитие с акцент върху устойчивостта на процеса.

Моделът ще се реализира в 12 български общини, разположени на територията на цялата страна. Осем от тях са общини, сред които е Община Оряхово, в които е реализиран подходът АГОРА в предишни проекти и са постигнати устойчиви резултати при изпълнение на общностни инициативи. Четири общини, които не са били целеви в предишните проекти на АГОРА ще тестват модела пилотно.

Целта е да се разработи, утвърди и популяризира устойчив модел за овластяване на общностите на базата на местно лидерство, активно гражданско поведение и мобилизиране на местни ресурси.

Проектът е насочен към ефективно правене на политики за дългосрочно овластяване на общностите. В периода на изпълнение на проекта АГОРА ще предложи на общините набор от механизми и модели за създаване на устойчиви ресурси за гражданско участие и общностно развитие.

На 24 и 25.06.2016 г. в гр. София се състоя въвеждаща среща, чиято цел бе да се обсъди концепцията, етапите, механизмите, очакваните резултати от проекта, както и да се съгласуват графиците и ангажиментите на участниците в проекта, които ще продължат до юли 2018 година.

 

 

Проект:”Активни общности: изграждане на капацитет за промяна”се изпълнява от Платформа АГОРА с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България”.

Съобщение

Pismo 09062016102435-page-001

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019