СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 23.06.2016 г

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО
ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел. 09171/24-65

Работни места за специалисти с висше образование

Няма

Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование

6 монтажник електрически елементи


•    По Проект „Нова възможност за младежка заетост” – схема „Младежка заетост”

свободни работни места за обучение по време на работа:

1 общ работник;

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 16.06.2016 г.

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО
ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел. 09171/24-65


Работни места за специалисти с висше образование

Няма

Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование

6 монтажник електрически елементи


•    По Проект „Нова възможност за младежка заетост” – схема „Младежка заетост”

свободни работни места за обучение по време на работа:

1 общ работник;

ДА ОПАЗИМ РЕКОЛТАТА ОТ ПОЖАРИ

РАЙННО СЛУЖБА  ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО – ОРЯХОВО


Започва жътва! От жизнено важно значение е да съумеем да опазим онова, което е родила земята. Опазването на посевите, зърнените храни, фуражите и всичко, с което ни дарява природата, от огнената стихия задължава еднакво ръководителите на земеделски фирми, механизаторите, частните земеделски стопани, ръководителите на фирми и ведомства, които ще вземат участие в прибирането на реколтата, както и цялата общественост, строго да спазват противопожарните изисквания, регламентирани в  Наредба № 8121з-968 от 10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи Обн. ДВ. бр.105 от 19.12.2014г.    
Важно условие за недопускане на пожари през периода на прибиране на реколтата е да се работи с технически изправни и пожарообезопасени машини.
На работа трябва да се използва само земеделска техника, която е допусната до участие в жътвената кампания от органите за ПБЗН.
     Да работят с машините имат право само лица, притежаващи съответната квалификация и са инструктирани по противопожарна безопасност.
Особено внимание се изисква от всички, които по различни причини и поводи извършват дейности в близост до житните масиви, горските площи, площадките за съхраняване на груб фураж, складовете за зърно. Неведнъж, най-вече поради проявена небрежност, туристи, пастири, ловци и други  са причинявали пожари със значителни щети.
    Голяма опасност крие и противозаконното и безотговорно палене на стърнища и сухи треви.   Забранява се изгарянето на стърнища и слама, суха трева по слогове, крайпътни ивици и други площи !  
Граждани при забелязване на пожар, незабавно уведомете Районна служба пожарна безопасност и защита на населението – Оряхово на телефон 112  или по възможно най бързия друг начин и започнете гасенето с подръчни средства, според възможностите!
Започва лятната ваканция.

Граждани, не допускайте деца да играят с огън! Последиците от това са непредвидими !
    Апелираме към цялата общественост за проявяване на високо чувство на отговорност и самоконтрол за опазване на реколтата от огнената стихия.

РАЙННО СЛУЖБА  ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО – ОРЯХОВО 2016 ГОДИНА
  

Обява

ОБЩИНА ОРЯХОВО  УВЕДОМЯВА,
ВЪВ ВРЪЗКА С ОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА НА ОСНОВАНИЕ УВЕДОМИТЕЛНИ ПИСМА вх. №СС-94-58/14.06.2016г. от Детелин Р. Цветанов, фирма „Агротехрем” ООД, гр. Оряхово, ул.”Аспарух”№11 за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия,
че на 21,22,23.06.2016г.  от 6,30 до 10,00 часа
ще проведе третиране на рапица  с препарат „Реглон форте”  - 250 мл./дка. с карантинен срок 30 дни  и „Флекси- прилепител” – 100 мл./дка.
Третирането ще се извърши с наземна техника срещу вредител –  за десикация.
Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.
Подлежащите на третиране терени са в местности:
Землище Селановци:
-    Масив 69 „Парцелите”  – 700 дка

ОБЩИНА ОРЯХОВО

Съобщение

obqva61

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2017