СПИСЪК НА ДЕЖУРНИ ПО ИНСТИТУЦИИ

СПИСЪК НА  ДЕЖУРНИ ПО ИНСТИТУЦИИ  ОТНОСНО ОЧАКВАНИ СНЕГОВАЛЕЖИ И УСЛОЖНЯВАНЕ НА ЗИМНАТА ОБСТАНОВКА ЗА 

07 – 08.01.2017 г.  В ОБЩИНА ОРЯХОВО

  1. 1.ОБЩИНА ОРЯХОВО

МИЛЕН БЛАГОЕВ МЛАДЕНОВ – GSM: 0879219516

 

  1. 2.ДЕЖУРНИ ПО ОБЩИНА      тел. 09171/22-29

07.01.2017 г./събота/ дневна смяна от 08,00ч. до 20,00 ч.

НИКОЛАЙ ПРОДАНОВ –  GSM: 0896038544

07.01.2017 г./ събота/ нощна смяна от 20,00ч. до 08,00ч.

ВАСИЛ РУСОЛОВ – GSM: 0879219497

08.01.2017 г./неделя/ дневна смяна

ВАЛЕНТИН ПЕТКОВ – GSM: 0879219496

08.01.2017 г./неделя/нощна смяна

НИКОЛАЙ ПРОДАНОВ - GSM: 0896038544

  1. 3.ВиК  ОРЯХОВО

ВИКТОР  ОЧКОВ – GSM: 0889316756

 

  1. 4.ЧЕЗ – КОЗЛОДУЙ – отговарящ за Оряхово

ДАНАИЛ ИВАНОВ – GSM: 0887714978

Национален телефон на ЧЕЗ гр. София- 070010010

  1. 5.РУП – ОРЯХОВО

ДЕЖУРНИ – тел. 09171/20-01

 

  1. 6.ДСП - ОРЯХОВО

НИКОЛАЙ  МЕТОДИЕВ – GSM: 0899149321

 

  1. 7.ПОЖАРНА  ОРЯХОВО– 09171/25-79

ПЛАМЕН  ЦВЕТКОВ – GSM: 0886569048

 

  1. 8.ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ ОРЯХОВО

ЛАТИНКА ГЕНОВА – GSM: 0879219594

БОЙКО КРЪСТЕВ -     GSM: 0884779314

НАПОМНЯНЕ относно ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ на нашите домове

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПБЗН” ВРАЦА

 РАЙОННА СЛУЖБА “П Б З Н” – ГР. ОРЯХОВО

НАПОМНЯНЕ относно ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ на нашите домове

Основни съвети за безопасност при използване на отполителни уреди

През есенно - зимния сезон значително се завишава потенциалната опасност от възникване на пожари в домовете, поради неправилно ползване на отоплителни и нагревателни уреди или техническа неизправност.

 

След направен обзор на изминалите месеци от отоплителния сезон в края на изминалата и от началото на настоящата година се забелязва завишаване на пожарите, възникнали в резултат от неправилно използване на отоплителни уреди, техническа неизправност на същите или други нередности, свързани с поддръжката на комините и системите за отдимяване.

 

Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Мездра отново обръща внимание на основните правила за пожарна безопасност, които трябва да се спазват през отоплителния сезон и ползването на отоплителните уреди.

 

Правилният избор, компетентният монтаж и внимателната експлоатация на отоплителните уреди са гаранция за пожаро - обезопасеността на дома.

 

За да се предотврати пожар в дома - не трябва да се използват нестандартни отоплителни уреди; не трябва да се оставят без наблюдение всички видове такива и е задължително спазването на противопожарните изисквания и указанията за безопасна експлоатация на всеки уред.

 

При използване на печки с твърдо гориво (дърва или въглища):

 

За тяхната безопасна експлоатация е необходимо съобразяване с инструкциите на производителя.  Недопустимо е ползването на самоделни отоплителни уреди за твърди горива!

 

В комините на сградата не трябва да има фуги към помещенията и те периодично (в зависимост от интензивността на ползване, но не по-малко от един път годишно) трябва да бъдат почиствани от налепи и сажди.

 

Комините трябва да са измазани отвън и отвътре, добре обезопасени. От по-старите сгради трябва да бъде отстранена допусканата в миналото вградена дървена греда в конструкцията на комина. Пожарната опасност в този случай не е за подценяване – през комина преминават нагрети до висока температура продукти на горенето, които променят състава на дървесината и водят до запалване.

 

Печките никога не трябва да се запалват с леснозапалими течности, както и да се зареждат с гориво от вечерта за другия ден.

 

Никога не изхвърляйте неизстинала сгурия там, където има горими отпадъци, както и в пластмасовите контейнери за битови отпадъци!

 

Не оставяйте за сушене около отоплителните уреди дрехи за сушене и др. горими или леснозапалими материали. Във фурните на печките за твърдо гориво не се сушат дърва за подпалки. А горивата трябва да се съхраняват на специално устроени места, като се избягва непосредствената близост с помещенията за живеене.

 

Средствата за запалване на отоплителните и нагревателните уреди – кибрити и запалки, трябва да се съхраняват на недостъпни за децата места!

 

Упражнявайте постоянен надзор над децата. Никога не ги оставайте сами вкъщи при работещи отоплителни уреди!

 

При използване на печки с течно гориво (нафта):

 

Безопасното ползване трябва да бъде съобразено с високата и пожарна опасност като леснозапалима течност. Не по-малко опасни са нагретите пари, което може да доведе и до взрив.

 

Нафтовите печки трябва да са устроени върху негорими подложки с вертикални прагове от всички страни. Внимателно трябва да бъде следена изправността на дозаторите, спирателната и контролно-измервателната арматура, термо защитата и автоматиката на уреда.

 

Не бива да се допускат нарушения на целостта (прогаряния) на стените на разходния резервоар и на горивната камера.

 

Недопустимо е зареждането с гориво на неизстинала нафтова печка поради нагретите пари в горивната камера. Също както е недопустимо да се ползват отпадъчни нефтопродукти с неясен състав и произход!

 

Важно! В жилищата трябва да се съхранява нафта само за ежедневни нужди.
При разливане на гориво незабавно нагрятата течност около резервоара и печката трябва да бъдат отстранени.

 

При използване на електрически отоплителни и нагревателни уреди:

 

Никога не оставяйте включени уреди без наблюдение! При напускане на дома или офиса още веднъж се убедете, че сте изключили уредите.

 

Не използвайте нестандартни и саморъчно направени уреди! При необходимост от ремонт на електрически уреди и съоръжения се доверявайте само на специалисти.

 

Стриктно спазвайте инструкциите за експлоатация на производителя! Контактите трябва да са тип „ШУКО”, по възможност директно от контакта, а не чрез разклонители.

 

Не използвайте отоплителни уреди с открити реотани.

 

Върху или в близост до електрическите уреди никога не оставяйте горими предмети. Не ги използвайте за сушене на дрехи.

 

Осигурете безопасността на децата, като поставите предпазители на контактите. При включени електроуреди никога не оставайте децата без наблюдение!

 

Укрепете добре всички отоплителни уреди поради опасността от обръщане.

 

Трябва да запомните: При пожар уреди под напрежение или включени към електрическата мрежа не могат да бъдат гасени или охлаждани с вода! Това може да стане само след изключване на електрическия ток от централното електрическо табло или от етажното такова! Има опасност от токов удар с фатални последици!

 

При използване на печки с газово гориво (пропан-бутан):

 

Важно правило за ползването им е постоянният контрол за техническата изправност на съоръженията – автоматиката, вентилите и др., осигуряващи нормална работа. Необходимо е уредите да са стандартно изпълнение и в никакъв случай да не се използват газови устройства и бутилки със съмнителен произход.

 

Отопляваните с газови печки помещения задължително трябва да са с постоянна естествена вентилация. Нaрушаването на херметичността на газопроводите (маркучите или шланговете) с изтичане на газ в затворено пространство е изключително опасно. С цел установяване на течове на газ у нас към пропан-бутана се добавя мирис на чесън. В случай, че усетите специфичната миризма на чесън, веднага затворете вентилите и започнете проветряване (!) на помещението. Газ пропан-бутан е по-тежък от въздуха и се наслагва в ниските части на помещението, поради което проветряването трябва да се извърши и за най-ниските точки.

 

Проверката за изтичане на газ в никакъв случай да не се извършва чрез поднасяне на открит огън към съмнителното място. Това можете да извършите чрез сапунен разтвор на мястото на евентуалното изтичане. В случай на отечка над допустимата концентрация при минимална мощност на източник на запалване може да се възпроизведе взрив. Ако е тъмно, не палете лампата и не ползвайте открити огнеизточници – запалки, свещи и др. По най-бързия начин изключете електрическия ток.

 

Недопустимо е устройването и съхранението на газови бутилки в бани и спални, в помещения под кота нула (мазета, шахти и др.), в близост до печки, радиатори и каквито и да е източници на топлина, както и на места с пряко слънчево нагряване, в гаражи, общи тавани и стълбища.

 

 

               ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА РСПБЗН ОРЯХОВО

П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

                                                                                                                                               

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” - ВРАЦА

 

 

Изх. № ОЦ-67/04.01.2017 г.

ДО

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ,

ДИРЕКТОР ОДМВР,

ДЕЖУРНИТЕ В ОБЛАСТЕН И ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ ЗА СИГУРНОСТ в област враца, кметове на Общини в област враца,

НАЧАЛНИЦИТЕ НА РСПБЗН

 

 

П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е

 

 

 

ОТНОСНО: ОЧАКВАНИ валежи от сняг и ниски температури

ОТ 05.01.2017 Г. ДО 08.01.2017 Г.

 

 

 

В Националния оперативен център (НОЦ) на ГДПБЗН-МВР постъпи прогноза на НИХМ – БАН за периода 05 – 08.01.2017 г., според която се очаква влошаване на времето, придружено с изключително ниски температури (под минус 20 градуса), силен вятър и обилни снеговалежи на територията на страната, като очакванията са да се образува и значителна снежна покривка, вследствие на което обстановката да се усложни.

Предвид гореизложеното е необходимо:

1. Да се предприемат допълнителни мерки за повишаване готовността за действие при очакваните значителни снеговалежи, образуване на снежна покривка и условия за навявания и снежни виелици и ниски температури.

2. Чрез оперативните дежурни в ОЦ на РДПБЗН информираме Областните и Общински администрации, оперативните дежурни части на ОД на МВР, диспечерските пунктове на електроразпределителните и ВиК дружества, както и пътно поддържащите фирми за очакваните ниски температури, обилните снеговалежи и опасността от заледявания.

3. Да бъдат проверени и приведени в готовност за използване на техническите средства за провеждане на операции за ограничаване и ликвидиране на произшествия при усложнена зимна обстановка, да се извърши проверка на тежките верижни машини и високо проходимата техника. Да се организира събирането на водачите на изброените машини и свободния от дежурство състав в случай на необходимост, и да се проведе извънреден инструктаж на личния състав за безопасност на труда.

4 . Да се предприемат допълнителни мерки за повишаване готовността за действие при очакваните значителни валежи, образуване на снежна покривка и условия за навявания и снежни виелици.

5. Съвместно с Областните пътни управления и ОДМВР да се уточнят местата за паркиране на тежкотоварните автомобили при затваряне на пътищата от Републиканската пътна мрежа.

6. Съвместно с Регионалните здравни инспекции да се предприемат допълнителни мерки за уточняване местоположението, чрез лични лекари, на пациентите на хемодиализа, бременни жени и родилки, като при необходимост се създаде организация за транспортиране до болничните заведения в случаи на бедствени ситуации, произтичащи от обилни снеговалежи, снегонавявания и обледявания.

7. Да бъде извършена проверка на готовността на системата за ранно предупреждение и оповестяване на изпълнителната власт, съставните части на Единната спасителна система и населението при бедствия на територията на съответната област.

8. Служителите от Оперативните центрове при РДПБЗН/СДПБЗН да следят редовно метеорологичната прогноза, изпращаната от НОЦ при ГДПБЗН-МВР и публикуваната в гео-портала на Центъра за аерокосмическо наблюдение към ДКИС-МВР информация.

 

9. При възникване на извънредни ситуации, образуване на снежна покривка и снегонавяване, незабавно да се докладва в отдел НОЦ при ГДПБЗН-МВР

 

 

 

ДИРЕКТОР

РДПБЗН-Враца:/П/

                 /комисар Николай Димитров /

 

1.)   Приложение НИМХ при БАН.

Прогноза за времето от 5 до 8 януари 2017 г.

В четвъртък от запад ще започнат валежи, на места в равнинната част от страната – отначало от дъжд, но с понижението на температурите в четвъртък през деня дъждът ще премине в сняг. В крайните южни и югоизточни райони, през целия ден преваляванията ще са все още от дъжд. Вятърът ще е все още слаб до умерен, предимно от запад-северозапад. Минималните температури предимно между минус 2 и 3 градуса. Максимални – между 1 и 6 градуса.През нощта срещу петък и в петък, с усилване на вятъра от североизток ще нахлува студен въздух. Ще бъде облачно, с валежи от сняг (количества от 1-2 до 10-12 л/кв.м.), които през нощта срещу петък в Южна България ще се усилят. Ще се образува снежна покривка с дебелина в повечето райони между 5 и 20 см., в Родопите и на места в Предбалкана – до 30 - 50 см. В крайните югозападни и югоизточни райони поради по-високите температури, ще вали дъжд, който едва през нощта срещу петък и в петък ще преминават в сняг. В петък и в източните райони ще има валежи от сняг, по Черноморието сутринта все още от дъжд (количества - от 10 до 20-30 л/кв.м.), в комбинация със силния вятър там, ще има виелици и навявания. Температурите ще се понижат значително и снежната покривка ще се задържи. Виелици и навявания ще има и по високопланинските проходи. През почивните дни ще бъде много студено. В събота от запад валежите ще спират, а и облачността временно ще се разкъса, но над Източна България ще се задържи облачно и все още на отделни места е възможно да превалява сняг. Ще духа умерен северозападен, в източните райони все още силен северен вятър. В неделя и на изток вятърът ще отслабне и ще се ориентира от северозапад. Облачността отново ще се увеличи и на места, главно в планинските райони на Западна България е възможно да превали слаб сняг. В началото на следващата седмица температурите ще започнат бавно да се повишават, сутрин ще е много студено. Съществени валежи не се очакват – само на отделни места е възможно да превалява слаб сняг.

Богоявление

bogoqvlenie

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019