ОБЯВА

О Б Я В А

 

№   1 от 04.02.2016 г.

 Община Оряхово, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със заповед №РД-02-15-/29.01.2016 г. на зам. министъра на Министерство на регионалното развитие и благоустройството е разрешено изработването проект на подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за обект „Път №ІІ-11 Мизия – Оряхово – Крушовене - участък обход на гр.Оряхово”, в обхват съгласно задание за проектиране, засягащ землищата на гр.Оряхово, с.Лесковец и с.Селановци.

На основание чл.124б ал.4 от Закона за устройство на територията, заповедта не подлежи на оспорване.

 

Съобщение

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОРЯХОВО, ОБЛ.ВРАЦА

Гр.Оряхово, ул.”Андрей Чапразов” №15, тел.09171/47-01

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.194 от АПК, във връзка с чл.22, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Оряхово оповестява Решение №374 от 27.10.2016 г. по Административно дело №323/2016 на Административен съд – Враца.

На основание чл.193, ал.1, пр. 2 във връзка с чл.146, т. 4 от АПК, Административен съд Враца отменя по протест на Окръжна прокуратура – Враца, т.IV.7 от приложение към чл.66/ разрешение за разкопаване / от Наредба № 6 за определяне и администриране на местни данъци , такси и цени на услуги на Община Оряхово, приета с Решение № 72, взето по Протокол № 5/ 26.01.2012г. на заседание на Общински съвет Оряхово.

 

 

ОБЯВА

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.91,ал.1 от Кодекса на труда и чл.5,Раздел втори от Правилника за вътрешния трудов ред и Заповед № З-764/14.12.2016г. на Кмета на Община Оряхово

 

 

ОБЯВЯВА

 

 

 

Конкурс за избор на здравен медиатор

 

Необходими документи:

 • Автобиография
 • Мотивационно писмо
 • Копие от диплома за завършено средно образование
 • Заявление по образец

Образец на заявлението се получава в деловодството на Община Оряхово,ул. „Андрей Чапразов“ №15,ет.1,стая101 всеки работен ден.Можете да изтеглите документа и от интернет страницата на общината на адрес:http//www.oriahovo.bg

Изисквания към кандидатите:

 • Завършено средно образование
 • Принадлежност към местна уязвима етническа общност
 • Познаване на здравните и социални проблеми на общността
 • Владеене на езика на общността
 • Комуникативни умения
 • Компютърна грамотност (MS Word, Internet)

 

 

Провеждане на конкурса(в рамките на един ден):

Разглеждане на постъпилите документи от комисия.

Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи

Дата, час и място на провеждане на конкурса:

Ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на срока за кандидатстване.

Краен срок за подаване на документи: 14.01.2017 г.

Документите се подават в деловодството на Община  Оряхово,ул. „Андрей Чапразов“ №15,ет.1,стая101 всеки работен ден.

Заявления за участие в конкурса , подадени след изтичане на срока, не се регистрират.

Кратко описание на длъжността „Здравен медиатор”

 • Работа с клиенти и подпомагане на незапознатите със здравната система за получаване на достъп до здравни услуги;
 • Посредничество между уязвими групи и здравни и социални служби;
 • Работа с ОПЛ  и други  здравни специалисти и институции за повишаване на имунизационния статус на децата;
 • Подпомагане при попълване на различни документи;
 • Участие в организиране на здравни профилактични мероприятия и мероприятия за повишаване на здравната култура;

Информация за професията „здравен медиатор“ можете да намерите на www.zdravenmediator.net

 

Приложения: 

  1. Заявление образец

2. Длъжностна характеристика на здравния медиатор

Обявление

О Б Я В Л Е Н И Е:

 

По реда на чл.26, ал. 2 от Закон за нормативните актове.

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, във вр. с чл.77 от Административнопроцесуален кодекс в законоустановения срок от 14 (четиринадесет) дни , Община Оряхово чрез настоящото обявление предоставя възможност на всички заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по предлаганите изменения на e-mail: mail@ oriahovo.bg или в Деловодство на Община Оряхово – „Информационен център” на първия етаж в сградата на Община Оряхово, в рамките на работното време от 08.00 до 17.00 на адрес : гр.  Оряхово, ул. “Андрей Чапразов” 15.

 

 

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ОРЯХОВО.

 

 

Приложение:   Проект на Наредба № 7 за управление на общинските пътища.

 

 

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019