Съобщение

ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА"- ОРЯХОВО  

ОБЯВЯВА

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВКИ И ПОДБОР НА РАБОТОДАТЕЛИ ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР ПО КОМПОНЕНТ 2 ОТ ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА


Дирекция „Бюро по труда” – гр. Оряхово уведомява работодателите, че в периода от 15 до 25 юли 2016 г. /вкл./ ще приема заявки за разкриване на работни места по Компонент 2 от Програмата за обучение и заетост на продължително безработни лица.

В Компонент 2 по Програмата могат да се включат работодатели от публичния сектор - държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини и читалища, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия, отговарящи на изискванията на чл. 56 от Закона за насърчаване на заетостта, които заявяват работни места в сферата на осъществявани от тях дейности.

Работодателите могат да кандидатстват за финансиране на работни места, които са обезпечени с финансови средства от Държавния бюджет, в размер на 16231 лв.

По Програмата се осигурява заетост на продължително безработни лица, регистрирани в бюрата по труда и се повишава пригодността за заетост на лицата, чрез включването им в обучения, водещи до повишаване на знанията и квалификацията.

Процедурата на одобряване на подадените заявки ще се извършва по критерии за подбор и оценка на работодатели от Съветите за сътрудничество към ДБТ съгласно Правила за кандидатстване на работодателите по Програмата, публикувани на Интернет страницата на Агенцията по заетостта www.az.government.bg.

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в рамките на 7 работни дни, считано от 15.07.2016 г. Допълнителна информация може да се получи в Дирекция „Бюро по труда” – Оряхово, ул „Андрей Чапразов“ 29 тел.09171/2465
 
Краен срок за приемане на документи –  25.07.2016 г.

 гр.Оряхово

Съобщение

                                           

Платформа АГОРА подписа споразумение за партньорство с Община Оряхово по проект: „Активни общности: изграждане на капацитет за промяна”, финансиран от Фондация „Америка за България”.

            Проектните дейности надграждат досегашните резултати, постигнати при изпълнението на предходните проекти на АГОРА . Те са обвързани така, че да предложат цялостен модел на гражданско поведение, насочен към общностно и местно развитие с акцент върху устойчивостта на процеса.

Моделът ще се реализира в 12 български общини, разположени на територията на цялата страна. Осем от тях са общини, сред които е Община Оряхово, в които е реализиран подходът АГОРА в предишни проекти и са постигнати устойчиви резултати при изпълнение на общностни инициативи. Четири общини, които не са били целеви в предишните проекти на АГОРА ще тестват модела пилотно.

Целта е да се разработи, утвърди и популяризира устойчив модел за овластяване на общностите на базата на местно лидерство, активно гражданско поведение и мобилизиране на местни ресурси.

Проектът е насочен към ефективно правене на политики за дългосрочно овластяване на общностите. В периода на изпълнение на проекта АГОРА ще предложи на общините набор от механизми и модели за създаване на устойчиви ресурси за гражданско участие и общностно развитие.

На 24 и 25.06.2016 г. в гр. София се състоя въвеждаща среща, чиято цел бе да се обсъди концепцията, етапите, механизмите, очакваните резултати от проекта, както и да се съгласуват графиците и ангажиментите на участниците в проекта, които ще продължат до юли 2018 година.

 

 

Проект:”Активни общности: изграждане на капацитет за промяна”се изпълнява от Платформа АГОРА с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България”.

Обява

Публикувана  в  ДВ бр.45/14.06.2016 г.
 
          Община Оряхово, на  основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията, съобщава, че е изработен  проект на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН  - ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН за обект „Път №ІІ-11 „Мизия – Оряхово – Крушовене” - участък обход на гр.Оряхово. На територията на община Оряхово, парцеларният план засяга поземлени имоти в землищата на с.Лесковец,  с.Селановци и гр.Оряхово, община Оряхово област Враца. Проектът е изложен в техническа служба на община Оряхово.
 На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок  от датата на обнародването в Държавен вестник, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до община Оряхово.

Съобщение

Pismo 09062016102435-page-001

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018