ПРИЕМНА-КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ

untitled

О Б Я В А

 

 

О Б Я В А

 

№   1 от 22.02.2017 г.

           Община Оряхово, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със заповед №РД-08-4/22.02.2017 г. на Кмета на Община Оряхово е разрешено изработването Комплексен проект за инвестиционна инициатива с части: проект за изменение на подробен устройствен план на с. Селановци в частта му за урегулирани поземлени имоти (УПИ) №№ХІ-924, Х-924 и ХІІ-925 в кв.№61, чрез обединяването им в един УПИ с отреждане с отреждане „За магазин за промишлени стоки, офиси и малкоетажно жил.стр-во”, и инвестиционен проект за строеж „Магазин за промишлени стоки”                                                            

 

 

 

Покана

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ

ФУТБОЛЕН КЛУБ ”ОРЯХОВО 2016 - гр.Оряхово”

 

20.02.2017г.

 

П   О   К   А   Н   А

 

/за ОБЩО СЪБРАНИЕ /

 

От Управителния Съвет чрез Георги Брагарушев - Председател на сдружение ФУТБОЛЕН КЛУБ ”ОРЯХОВО 2016 - гр.Оряхово.

 

Уважаеми Членове на сдружението,

В качеството ми на Председател на основание чл.26, ал.1 от ЗЮЛНЦ и чл.19, ал.3 от Устава, свиквам заседание на Общото Събрание на сдружението с нестопанска цел в обществена полза – ФУТБОЛЕН КЛУБ ”ОРЯХОВО 2016 - гр.Оряхово”, което ще се проведе от 17.00ч. на 28.02.20176г., на адрес гр.Оряхово, ул.“Андрей Чапразов” №15, стая №103, при следния дневен ред:

1.Отчет за дейността на Управителния Съвет за 2016г.

2.Одобряване на годишния финансов отчет за 2016г.

3.Приемане на Бюджет за 2017г.

4.Освобождаване член на Управителния Съвет.

5.Разни.

 

Съгласно чл.20 от Устава на сдружението писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание са предоставени на разположение на членовете в седалището на сдружението.

С настоящата покана в качеството Ви на членове на сдружението, ви каня да присъствате на така насроченото заседание на Общото Събрание.

 

 

С уважение:

Георги Брагарушев

Председателя на сдружение - ФУТБОЛЕН КЛУБ ”ОРЯХОВО 2016 - гр.Оряхово”

 

 

ОБЯВА

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА - ОРЯХОВО

 

ИНФОРМИРА

 

Обявен е конкурс за 92 длъжности

за приемане на военна служба във

Военноморските сили и ВВМУ”Н.Й.Вапцаров”.

 

Документи се приемат до

17 март 2017г. включително.

 

 

За информация и подаване на документи:

 

Офис за военен отчет на община Оряхово

старши експерт Андрей Стоянов

тел. 088 9898 666

 

Старши експерт в община Враца - Ивайло Колев

тел: 092 62 74 01; 092 62 40 44 /вътр.260/

ОБЯВА

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА - ОРЯХОВО

 

ИНФОРМИРА

 

Обявен е конкурс за 30 длъжности

за приемане на военна служба в

68 бригада Специални сили.

 

Документи се приемат до

31 март 2017г. включително.

 

За информация и подаване на документи:

 

Офис за военен отчет на община Оряхово

старши експерт Андрей Стоянов

тел. 088 9898 666

 

Старши експерт в община Враца - Ивайло Колев

тел: 092 62 74 01; 092 62 40 44 /вътр.260/

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018