ОБЯВА

О Б Я В А

            

В изпълнение на Указания с изх.№ 9166-117/12.10.2016 г. на Министерство на земеделието и храните [1] във връзка с приключване на процедурата за изготвяне на споразумения на масиви за ползване на земеделски земи по реда на чл. 37б, и чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2016/2017 г.

 

УВЕДОМЯВАМ всички допусната участници в процедурата по реда на Глава пета „А” Ползване на земеделските земи от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), че на 18.10.2016 г. от 9,30 часа в сградата на общинска служба „Земеделие“ гр. Оряхово ще се проведе извънредно заседание на комисията по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ, за землище гр. Оряхово, ЕКАТТЕ 54020.

 

            Настоящата обява следва да бъде оповестена в сградата на Общинска служба по земеделие - гр. Оряхово. Същата да се публикува на интернет страницата на Община Оряхово и на Областна дирекция „Земеделие” –гр. Враца.

 

 

 

Председател на комисията по Заповед

Таня Димитрова /П/

 


Съобщение

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ОБЩИНА Оряхово обл.Враца, на основание чл.26 ал.2 от Административно процесуалния кодекс, съобщава на ДОБРИНКА ГЕОРГИЕВА ПЕШЕВА, ТЕОДОРА ПЕТРОВА ПЕШЕВА-НИКОЛОВА и МАРИЯ ПЕТРОВА ПЕШЕВА,че със заповед №З-489/04.08.2016 г. на Кмета на Община Оряхово, е одобрено допълване и поправка в кадастралната основа на действащия план на с.Селановци общ. Оряхово, в частта му за кв.№361, състоящо се в поправка на общата граница между собствения им имот №501.713 и имот №501.714 в участъка от границата заета от собствения им гараж.

В срок до 16.09.2016 г. включително, недоволните могат да обжалват заповедта в Административен съд гр.Враца, чрез Община Оряхово, по реда на Административно процесуален кодекс.

 

Съобщение

Информация за преценявне на необходимостта от ОВОС

Обявление

ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове

Наредба за водене на регистър на ДГ

   Приложение №1

   Приложение №2

    Приложение №3

   Приложение №4

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018