ОБЯВА

Obqva-138

ВиК - 11.09.2017г.

vik-11

Да изчистим България заедно

Clipboard-high res

ОБЯВА ПРИСТАНИЩЕ ВАДИН - 21.09.2017

ОБЩИНА ОРЯХОВО

На основание чл.8, ал.1 от Наредба 10 на ОбС-Оряхово и ЗаповедРД-11-372/05.09.2017г. на Кмета на община Оряхово и Решение №306 по протокол №36/27.07.2017г. на ОбС-Оряхово, обявява публичен търг с явно наддаване / ПЪРВИ/ за отдаване под наем на:

 

Предмет на търга е:Отдаване под наем на терен с площ 20м², /за разполагане на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ и съгласно одобрена схема за монтаж, с предназначение за услуги/ в имот публична общинска собственост, кад.№16451.501. Част от 76, с площ 2115м², урегулиран в улица-тупик с о.т.№№142а-142б-142в, в кв.30 по ЗРП на с.Горни Вадин, представяващ бивше пристанище, за срок десет /10/ години, при начална тръжна цена на месец в размер на 20лв./двадесет лева/.

Плащането се извършвана каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:444200 – наем земя.

Тръжна документация може да бъдезакупена до 17.00ч. на 20.09.2017г. от стая №103, срещу сумата от 15.00лв., платима на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:447000.

Депозит в размер на два месечни наема от началната тръжна цена,може да бъде внесен до 17.00ч. на 20.09.2017г. на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN:BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Когато депозита се внася по банков път сумата трябва да е видима по сметката на общината най-късно до 17.00ч. на 20.09.2017г.

Търгът ще се проведе в сградата на Община Оряхово, етаж ІІІ-ти, заседателна зала №309 на дата 21.09.2017г. от 11.00ч.

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

Оглед на обекта всеки работен ден от 09.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 17.00ч.

ВиК - 04.09.2017г.

vikvoda

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019