ОБЯВА

Създадена на Петък, 19 Май 2017

О Б Я В А

Община Оряхово, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със заповед №РД-08-23/18.05.2017 г. на Кмета на Община Оряхово е разрешено изработването на проект за изменение на действащият ПУП ПЗ за п.и.№000107 по КВС гр.Оряхово - Зърнобаза, чрез обединяване на имота с имоти с идентификатори 54020.59.341 и 354 в нов п.и. с идентификатор 54020.59.457 и изработване на ПЗ за имот 54020.59.457, с възложител на проекта „Агромет 2003“ООД от с.Лесковец

 

 

 

 

 

О Б Я В А

Община Оряхово, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със заповед №РД-08-22/18.05.2017 г. на Кмета на Община Оряхово е разрешено изработването на проект за изменение на действащият ПУП /ЗРП/ на гр.Оряхово, с обхват УПИ №ХІV-464, в кв.№35, чрез промяна отреждането на имота, с възложители на проекта Цветомир Мариов Светлинов и Светлин Марио Светлинов

 

 

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019