ОБЯВА

Създадена на Понеделник, 19 Декември 2016

О Б Я В А

 

№   1 от 04.02.2016 г.

 Община Оряхово, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със заповед №РД-02-15-/29.01.2016 г. на зам. министъра на Министерство на регионалното развитие и благоустройството е разрешено изработването проект на подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за обект „Път №ІІ-11 Мизия – Оряхово – Крушовене - участък обход на гр.Оряхово”, в обхват съгласно задание за проектиране, засягащ землищата на гр.Оряхово, с.Лесковец и с.Селановци.

На основание чл.124б ал.4 от Закона за устройство на територията, заповедта не подлежи на оспорване.

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018