ОБЯВА

Създадена на Сряда, 14 Декември 2016

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.91,ал.1 от Кодекса на труда и чл.5,Раздел втори от Правилника за вътрешния трудов ред и Заповед № З-764/14.12.2016г. на Кмета на Община Оряхово

 

 

ОБЯВЯВА

 

 

 

Конкурс за избор на здравен медиатор

 

Необходими документи:

 • Автобиография
 • Мотивационно писмо
 • Копие от диплома за завършено средно образование
 • Заявление по образец

Образец на заявлението се получава в деловодството на Община Оряхово,ул. „Андрей Чапразов“ №15,ет.1,стая101 всеки работен ден.Можете да изтеглите документа и от интернет страницата на общината на адрес:http//www.oriahovo.bg

Изисквания към кандидатите:

 • Завършено средно образование
 • Принадлежност към местна уязвима етническа общност
 • Познаване на здравните и социални проблеми на общността
 • Владеене на езика на общността
 • Комуникативни умения
 • Компютърна грамотност (MS Word, Internet)

 

 

Провеждане на конкурса(в рамките на един ден):

Разглеждане на постъпилите документи от комисия.

Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи

Дата, час и място на провеждане на конкурса:

Ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на срока за кандидатстване.

Краен срок за подаване на документи: 14.01.2017 г.

Документите се подават в деловодството на Община  Оряхово,ул. „Андрей Чапразов“ №15,ет.1,стая101 всеки работен ден.

Заявления за участие в конкурса , подадени след изтичане на срока, не се регистрират.

Кратко описание на длъжността „Здравен медиатор”

 • Работа с клиенти и подпомагане на незапознатите със здравната система за получаване на достъп до здравни услуги;
 • Посредничество между уязвими групи и здравни и социални служби;
 • Работа с ОПЛ  и други  здравни специалисти и институции за повишаване на имунизационния статус на децата;
 • Подпомагане при попълване на различни документи;
 • Участие в организиране на здравни профилактични мероприятия и мероприятия за повишаване на здравната култура;

Информация за професията „здравен медиатор“ можете да намерите на www.zdravenmediator.net

 

Приложения: 

  1. Заявление образец

2. Длъжностна характеристика на здравния медиатор

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018