ОБЯВА

Създадена на Понеделник, 28 Ноември 2016

ОБЯВА

От / ЗС Божидар Русинов Върбанов /

На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица , че имаме инвестиционно предложение: Ремонт на съществуващ и действащ в момента животновъден обект- овцеферма с Местонахождение: поземлен имот 389003 с, Селановци, Община Оряхово, Област Враца, ЕКАТТЕ 70723 и доставка на оборудване на овчарник.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Оряхово, кметство с. Селановци или в РИОСВ - Враца.

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019