ДА ОПАЗИМ РЕКОЛТАТА ОТ ПОЖАРИ

Създадена на Четвъртък, 16 Юни 2016

РАЙННО СЛУЖБА  ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО – ОРЯХОВО


Започва жътва! От жизнено важно значение е да съумеем да опазим онова, което е родила земята. Опазването на посевите, зърнените храни, фуражите и всичко, с което ни дарява природата, от огнената стихия задължава еднакво ръководителите на земеделски фирми, механизаторите, частните земеделски стопани, ръководителите на фирми и ведомства, които ще вземат участие в прибирането на реколтата, както и цялата общественост, строго да спазват противопожарните изисквания, регламентирани в  Наредба № 8121з-968 от 10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи Обн. ДВ. бр.105 от 19.12.2014г.    
Важно условие за недопускане на пожари през периода на прибиране на реколтата е да се работи с технически изправни и пожарообезопасени машини.
На работа трябва да се използва само земеделска техника, която е допусната до участие в жътвената кампания от органите за ПБЗН.
     Да работят с машините имат право само лица, притежаващи съответната квалификация и са инструктирани по противопожарна безопасност.
Особено внимание се изисква от всички, които по различни причини и поводи извършват дейности в близост до житните масиви, горските площи, площадките за съхраняване на груб фураж, складовете за зърно. Неведнъж, най-вече поради проявена небрежност, туристи, пастири, ловци и други  са причинявали пожари със значителни щети.
    Голяма опасност крие и противозаконното и безотговорно палене на стърнища и сухи треви.   Забранява се изгарянето на стърнища и слама, суха трева по слогове, крайпътни ивици и други площи !  
Граждани при забелязване на пожар, незабавно уведомете Районна служба пожарна безопасност и защита на населението – Оряхово на телефон 112  или по възможно най бързия друг начин и започнете гасенето с подръчни средства, според възможностите!
Започва лятната ваканция.

Граждани, не допускайте деца да играят с огън! Последиците от това са непредвидими !
    Апелираме към цялата общественост за проявяване на високо чувство на отговорност и самоконтрол за опазване на реколтата от огнената стихия.

РАЙННО СЛУЖБА  ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО – ОРЯХОВО 2016 ГОДИНА
  

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018