Съобщение до медиите

Създадена на Вторник, 19 Април 2016

4444

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА

Съобщение до медиите

    Ромският образователен фонд обявява открит конкурс за стипендии за студенти, обучаващи се в бакалавърска, магистърска или докторантска програма в акредитираните български университети за академичната 2016/2017 година.
Основната целта е да се подпомогне заличаването на разликата в образованието на ромите и неромите чрез политики и програми, които подпомагат качественото им образование, включително десегрегацията на образователната система.
Основен приоритет на Ромския Образователен Фонд е изработването и осъществяването на образователни политики, които допринасят за включването на ромите в образователната система.
Право на участие в конкурса за стипендии имат завършилите средно образование роми, както и настоящи студенти от ромски произход. Срокът за подаване на документи е 11 май 2016 г. С цел правилното попълване на електронния формуляр, е необходимо кандидатите да се запознаят със специфичните изисквания за кандидатстване по Стипендиантските програми.
Подробна информация за условията и реда за кандидатстване е публикувана на интернет страницата на Фондацията: http://www.romaeducationfund.hu/kak-da-kandidatstvate-za-stipendiya.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018