ОБЯВА №1 от 04.02.2016 г.

Създадена на Петък, 05 Февруари 2016

Община Оряхово, на  основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със заповед №РД-02-15-/29.01.2016 г. на зам. министъра на Министерство на регионалното развитие и благоустройството е разрешено изработването проект на подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за обект „Път №ІІ-11 Мизия – Оряхово – Крушовене - участък обход на гр.Оряхово”,   в обхват съгласно задание за проектиране, засягащ землищата на гр.Оряхово, с.Лесковец и с.Селановци.
На основание чл.124б ал.4 от Закона за устройство на територията, заповедта не подлежи на оспорване.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019