ОБЯВЛЕНИЕ

Създадена на Четвъртък, 21 Януари 2016

за набиране на доброволци за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.

Списък на вакантните длъжности за войници от 61-ва механизирана бригада - Карлово, за заемане след конкурс

Приложение № 1

Приложение № 2

Заповед РД-70 по привличане на кандидати за военна служба съгласно M3 № ОХ-2

МЗ № ОХ-2-2016

Кратка обява - Обявен е конкурс за 350 длъжности за приемане на военна служба в 61-ва механизирана бригада - Карлово и 2-ра механизирана бригада - Стара Загора.

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища,
в страната и в чужбина за времето от 16.05.2016г. до 07.06.2016г. в
61-ва механизирана бригада – Карлово и 2-ра механизирана бригада – Стара Загора

На основание Решение № 37 по протокол № 4 / 17.12.2015г. на ОбС – Оряхово и в изпълнение на изискванията на чл. 9 от НАРЕДБА за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, приета с ПМС № 123 от 25.06.2012 г., обн. в ДВ, бр. 50 от 03.07.2012 год., за набиране на доброволци за Доброволно формирование „БАЛКАН” на територията на Община Оряхово, Ви уведомяваме за следното:
Доброволец може да е всяко дееспособно, навършило 18 години физическо лице, което е клинично здраво, не страда от психично заболяване и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано.
Служители от Министерството на вътрешните работи (МВР) и военнослужещи от Министерството на отбраната (МО) не могат да членуват в доброволните формирования.
Кандидатите за доброволци подават заявление до Кмета на Община Оряхово за членство в Доброволното формирование, съгласно приложение № 1.
Към Заявлението се прилагат следните документи:
1. Формуляр за кандидатстване по образец.
2. Медицинско удостоверение, доказващо, че лицето е клинично здраво;
3. Справка от психодиспансер, че лицето не се води на отчет.
4. Свидетелство за съдимост;    
5. Копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност;
6. Писмено съгласие на работодателя/ите за заетите по трудово или служебно правоотношение;
7. Декларация за съгласие за обработка на лични данни.
Кандидатите за доброволци, към документите прилагат и копие от документ за правоспособност за извършване на дейности със специализирана техника и/или оборудване и копие от свидетелство за управление на моторно превозно средство за съответната категория, ако имат такива.
Желаещите да станат доброволци, следва да подадат по описания ред документите си в Центъра за административно обслужване на Община Оряхово до 31.05.2016 година.

При изпълнение на задачи за защита при бедствия, доброволците от Доброволните формирования получават възнаграждение, съгласно Наредба за условията, реда за получаване и размерите на възнагражденията на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за защита при бедствия.

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА - ОРЯХОВО
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2020