О Б Я В Я В А

Създадена на Понеделник, 05 Октомври 2015

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО


О Б Я В Я В А
СТАРТИРАНЕТО ОТ 28.09.2015г. НА П Р О Ц Е Д У Р И -   2015г. ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА РАБОТНИ МЕСТА В ЦЕНТРАЛНИТЕ ВЕДОМСТВА,ОБЛАСТНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПО КОМПОНЕНТ 1 НА ПРОГРАМА  “СТАРТ НА КАРИЕРАТА”


ОБЕКТ НА ПРОГРАМАТА
Младежи до 29 г. ненавършени до 23.10.2015г., включително, завършили образованието си във висши учебни заведения и придобили образователно - квалификационна степен “професионален бакалавър” („специалист”), “бакалавър”, “магистър” или “доктор”, в зависимост от изискванията на работното място.

Подробна информация за:
-    Квотите №1, №2 и №3 за работните места в централните ведомства , в областните и общинските администрации;
-    Процедури – 2015г. за кандидатстване за работните места в централните ведомства, в областните и общински администрации;
-    Критерии за подбор на кандидати по Компонент 1 от Програма”Старт на кариерата” за Процедури – 2015 г.

Ще получите в  стая № 1 , Дирекция "Бюро по труда" Оряхово.

Кандидатите не трябва да притежават трудов стаж по придобитата от висшето образование специалност.
Да бъдат регистрирани в дирекциите “Бюро по труда” като безработни или заети.            

 Крайният срок за депозиране на документите за участие по Програмата – 23.10.2015г.

Документите се подават лично.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018