Електронни технически услуги

Създадена на Сряда, 06 Април 2022
Услуга 2119 Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство
Услуга 2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж
Услуга 2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот
Услуга 2027 Издаване на скици за недвижими имоти
Услуга 2060 Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове
Услуга 2112 Издаване на разрешение за строеж
Услуга 2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория
Услуга 2117 Одобряване на подробен устройствен план
Услуга 2115 Одобряване изменението на кадастрален план
Услуга 2518 Изменение на план на новообразувани имоти
Режим 1989 Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти
Услуга 1990 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа
Услуга 2025 Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива
Услуга 2058 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители
Услуга 2097 Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура
Режим 2667 Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве
Услуга 2098 Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването
Услуга 2001 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове
Услуга 2023 Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти
Услуга 2054 Съгласуване и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж
Услуга 2061 Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект
Услуга 2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи
Услуга 2064 Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти
Услуга 1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот
Услуга 2095 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост
Услуга 2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти
Услуга 2059 Издаване на заповед за изземване на имот
Услуга 2470 Отразяване на настъпила промяна в списъците на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове
Услуга 2024 Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени
Услуга 2043 Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти
Услуга 2083 Издаване на виза за проектиране
Услуга 2085 Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ
Услуга 2113 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока
Услуга 2100 Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи
Услуга 2114 Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти
Услуга 2081 Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти
Услуга 2072 Нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа
Услуга 2005 Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост
Услуга 2018 Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти
Услуга 2099 Справки (устни и писмени) от кадастъра
Услуга 2118 Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър
Услуга 2120 Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план
Услуга 2111 Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми
Режим 2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти
Услуга 2517 Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях
Услуга 2519 Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2022