регистър РС-2024

Създадена на Вторник, 02 Април 2024

                                    РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ - 2024г.

 

№/дата

Вид на строежа

Възложител

Планови данни

№1/02.01.2024 г.

„Лятна кухня“

Петя Рускова Асенова

п.и. 501.1151 от Кадастралния план на с. Селановци общ. Оряхово,урегулиран в УПИ XII–1151 в кв.368 от подробния устройствен план на селото.

№2/09.01.2024 г.

“ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНА СПОРТНА НАСТИЛКА КЪМ СУ “ХРИСТО БОТЕВ” - ГР. ОРЯХОВО, УЛ. „КОСТА ЛУЛЧЕВ“ №23”

 

СУ „Христо Ботев“ гр. Оряхово

Ул. Коста Лулчев“ № 23, гр. Оряхово

№3/09.01.2024 г.

ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНА СПОРТНА НАСТИЛКА КЪМ НУ "СВ. СВ. КИРИЛ МЕТОДИЙ", ГР. ОРЯХОВО, УЛ. "ДЕВЕТИ НОЕМВРИ" №23”

 

НУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Оряхово

инд. №54020.502.943, в УПИ I-943, КВ. 60, ГР. ОРЯХОВО, ОБЩ. ОРЯХОВО, ОБЛ. ВРАЦА, УЛ. „ДЕВЕТИ НОЕМВРИ“ №23

№4/12.01.2024 г.

„ФОТОВОЛТАИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ С ИНСТАЛИРАНА МОЩНОСТ до 199,65 kWp за продажба и нова кабелна линия НН от ново ГЕТ, монтирано на фасадата на съществуващ ТП 30 в с.Селановци до ново ГРТ, монтирано в УПИ XXVI – 571 в кв.341 по плана на с. Селановци.“

„ФВЦ“ ЕООД

п.и. 501.571 по кадастралния план на с. Селановци общ. Оряхово, урегулиран в УПИ XXVI - 571 в кв.341 от подробния устройствен план на селото

№5/02.02.2024 г.

Жилищна сграда

Сашо Пешов Кирков

п.и. 501.385 от Кадастралния план на с. Селановци общ. Оряхово, урегулиран в УПИ VII–385 в кв.335 от подробния устройствен план на селото.

№6/25.03.2024 г.

Преустройство на предавателно-приемателна станция 5670

Лилия Добрева Спасова – „ЙЕТТЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

54020.501.505.1 по КК и КР на гр. Оряхово, УПИ XII в кв.83

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024