РЕГИСТЪР ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ - 2023г.

Създадена на Вторник, 28 Ноември 2023

                               РЕГИСТЪР ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ - 2023г.

 

№/дата

Вид на строежа

Местоположение

Възложител

Страничен надзор

РС

№1/10.02.2023г.

СУ “Христо Ботев“

УПИ I, кв.23 по ПУП-ПРЗ; ПИ 54020.502.807 по КККР на гр. Оряхово, ул.“Коста Лучев“ №23

Община Оряхово

„БГ ИНЖЕНЕРИНГ“ЕООД

Гр.София

№6/06.02.2023г.

№2/10.02.2023г.

ОУ „Никола Йонков Вапцаров“

УПИ I-1330, кв.385,с.Селановци, ул.“Първи Май“ №5, общ.Оряхово

Община Оряхово

„БГ ИНЖЕНЕРИНГ“ЕООД

Гр.София

№5/06.02.2023г.

№3/10.02.2023г.

ОУ „Никола Йонков Вапцаров“-салон

УПИ I-1330, кв.385,с.Селановци, ул.“Първи Май“ №5, общ.Оряхово

Община Оряхово

„БГ ИНЖЕНЕРИНГ“ЕООД

Гр.София

№4/06.02.2023г.

№4/16.03.2023г.

„Кабелно захранване 20 kV иБКТП 63 kVA , 20/0.4kV”

Имот №370009, м-ст „Старо село“ по КВС на с. Селановци, п.и. 70723.370.11 и 70723.370.10 по КККР и имот № 081017, м-ст „Греда“ по КВС на с.Селановци,общ. Оряхово

„Винарска изба Ахинора“ ЕООД

„ГИД-Г Консулт“ ЕООД

№3/15.02.2011 г.

№5/07.04.2023г.

Административно делова сграда

ПИ № 54020.502.827 ул.“Коста Лулчев“ №20, гр.Оряхово

Община Оряхово

„Тръст Билд Про“ ЕООД

-

№6/28.04.2023г.

Жилищен блок на ул. „Иван Вазов“ №2 блок с 26 апартамента

ул. „Иван Вазов“

гр. Оряхово

Сдружение на собствениците

Инвест консултинг ЕООД- гр. Враца

 

№7/28.04.2023г.

Спортна база – с. Селановци

ПИ 70723.501.1798 с. Селановци- община Оряхово

Община Оряхово

„Тръст Билд Про“ ЕООД

 

№8/28.04.2023г.

Народно читалище „Самообразование 1894 г.“ ул.“Сергей Румянцев“ №11

ул.“Сергей Румянцев“ №11 с.Селановци

Община Оряхово

„Тръст Билд Про“ ЕООД

 

№9/14.07.2023 г.

Силозно стопанство, авторазтоварище, кантар с обслужваща сграда и трафопост

ПИ 54386.511.45 по КККР, местност „Край село“ в землище Остров, Община Оряхово

„Колендро“ ЕООД

„МК Надзор“ ООД

№11/13.08.2019 г.

№10/01.09.2023 г.

„Офис-сграда със санитарно битови помещения“

П.И. 54020.504.1946, ул.“Арх. Цолов“ № 148, гр. Оряхово

„РОСАГРО“ООД

„ГИД-Г Консулт“ ЕООД

№20/15.09.2014 г.

№11/01.09.2023 г.

Подобект: „Трафопост тип БКТП БМ-01 – 160 KVA-20/0.4 KV и Външно Ел. захранване – кабелни линии HH и 20 KV

За Обект: „Офис сграда със санитарно битови помещения“

П.И. 54020.504.1946, 54020.504.1956; 54020.414.1, ул.“Арх. Цолов“ № 148, гр. Оряхово

„РОСАГРО“ООД

„ГИД-Г Консулт“ ЕООД

№25/01.11.2023 г.

№12/27.11.2023 г.

Строеж: „Изграждане на лодкостоянка“

УПИ XII в кв.16 от плана на гр. Оряхово

Община Оряхово

„БГ ИНЖЕНЕРИНГ“ЕООД

Гр.София

№18/16.08.2022 г.

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024