ПП-4/2015
ОП-3/2015
ОП-2/2015
ПП-3/2015
ПП-2/2015
ОП-1/2015
ПП-1/2015
ПП-1 ОУ ,,Н.Й.Вапцаров‘‘
ПП-12
ПП-11
Договор № 05614
ПП-10
„Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на Община Оряхово”
„Консултантски услуги за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на община Оряхово”
„Доставка на строителни материали за нуждите на община Оряхово – 2014 г.” с 4 обособени позиции: I. Материали; II. Плочки и бордюри; III. Други материали; IV. Инструменти;
Услуги по определяне на пазарни цени и изготвяне на пазарни оценки на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения”.
„Избор на изпълнител на доставка на оборудване по проект: „Комбинирана система за електронно управление на администрацията и подобряване достъпа до услуги на населението, свързани с информационните и комуникационни технологии на територията на община Орях
„Извършване на дезинсекция и преодоляването на разпространението на комарите, кърлежите и други вредни насекоми с авиационна и наземна техника на територията на община Оряхово през 2014г.”
„Доставката на течни горива - дизел, бензин А95 H, бензин А98 H за нуждите на община Оряхово”
„Сметосъбиране, сметоизвозване на битови отпадъци в Община Оряхово, миене на улици и депониране на битовите отпадъци до регионално депо м. “Марков баир” гр. Оряхово 2012г.”
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024