„Извършване на независим финансов одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „Път към дунава -Развитие на пътна инфраструктура в трансграничната област Бекет-Оряхово, предпоставка за по-високо ниво на мобилност между Румъния и Бълг
„Строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране и строителство) на път VRC 1129 “Селановци-Галово” в участък от км. 0+000 до км. 3+000-с. Селановци”
„Инженеринг (проектиране и строителство) на път VRC 1129 “Селановци-Галово” в участък от км. 0+000 до км. 3+000-с. Селановци”
„Рехабилитация на общински път VRC2127/II-11, Галово-Крушовене/-Остров-/VRC 1126/ от км. 0+000 до км. 2+970; и път VRC 1126/II-11, Оряхово- Галово/- Остров- пристанище Остров от км. 0+000 до км. 5+478”
„Подобряване на “Дневен център за стари хора” чрез реконструкция и ремонт”
„Първоначално залесяване на неземеделски земи на територията на община Оряхово".
Информация за Възложителя
28.08.2014 г.
28.07.2014 г.
15.07.2014 г.
30.06.2014 г.
17.06.2014 г.
16.05.2014 г.
11.03.2014 г.
05.03.2014 г.
09.01.2014 г.
08.09.2014 г.
13.12.2013г.
13.12.2013г.
13.12.2013г.
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019