Обява за обществена поръчка 12-2017

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Извършване на инженерно-геоложки проучвания и изработване на идейни инвестиционни проекти за укрепителни мероприятия за обекти – регистрирани свлачища на територията на община Оряхово“ по 4 /четири/ обособени позиции:

Обособена позиция №1: „Извършване на инженерно-геоложки проучвания и изработване на идеен инвестиционен проект за укрепителни мероприятия за обект: Свлачище с рег. № VRC31.54020.02.05 в северозападната част на град Оряхово"

Обособена позиция №2: „Извършване на инженерно-геоложки проучвания и изработване на идеен инвестиционен проект за укрепителни мероприятия за обекти: Свлачище с рег. № VRC31.54020.02.12 в източната част на град Оряхово и свлачище с рег. № VRC31.54020.02.13 в местността „Зелена бара“, град Оряхово"

Обособена позиция №3: „Извършване на инженерно-геоложки проучвания и изработване на идеен инвестиционен проект за укрепителни мероприятия за обект: Свлачище с рег. № VRC31.54020.02.24 в град Оряхово

Обособена позиция №4: „Извършване на инженерно-геоложки проучвания и изработване на идеен инвестиционен проект за укрепителни мероприятия за обект: Свлачище с рег. № VRC31.54386.04 в с. Остров, община Оряхово"

Обява за обществена поръчка - 10/2017

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Оряхово за 2017/2018 г.“ по 6 /шест/ обособени позиции:

Обособена позиция №1: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Оряхово за населените места с.Долни Вадин и с.Горни Вадин“;

Обособена позиция №2: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Оряхово за населеното място с.Остров“;

Обособена позиция №3: „Зимно поддържане и снегопочистване на път път VRC 1129 /от път III-306 с. Селановци до път II-11(моста) с. Галово/ и улична пътна мрежа в с. Галово;

Обособена позиция №4:Зимно поддържане и снегопочистване на уличната пътна мрежа в с. Селановци;

Обособена позиция №5:Зимно поддържане и снегопочистване на уличната пътна мрежа в гр. Оряхово”;

Обособена позиция №6: „Зимно поддържане и снегопочистване на уличната пътна мрежа в с. Лесковец”.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019