ОП-5/2015

00491-2015-0005 Възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне без обявление с предмет: „Актуализация и изменение на идеен проект за „Експониране и ревитализиране на средновековна крепост Камъка гр. Оряхово”, изготвен по изискванията на ПРОГРАМА БГ08; “КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И СЪВРЕМЕННИ ИЗКУСТВА” и адаптирането му към изискванията на ПРОГРАМА ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014 -2020.

ОП-3/2015

00491-2015-0003 Възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне без обявление с предмет: „Изграждане на нов водоем "Средна зона" с обем 500 куб.м. в гр. Оряхово“

ОП-2/2015

00491-2015-0002 Открита процедура по опростени правила с предмет:

„Изпълнение на ремонтни работи на пътна общинска мрежа и рехабилитация на общински улици на територията на община Оряхово” по 2 обособени позиции:

I. Обособена позиция: „Ремонт на пътна общинска мрежа VRC 1128 с.Горни Вадин-с.Долни Вадин”

II. Обособена позиция: „Рехабилитация на общински улици на територията на община Оряхово”

Още статии ...

  1. ОП-1/2015
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2020