ОП-11/2019

№ на поръчката в РОП: 00491-2019-0011: Процедура публично състезание с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в населени места на територията на Община Оряхово" по две обособени позиции: Обособена позиция №1: "Рехабилитация на улици в гр.Оряхово, включваща четири подобекта: Подобект 1 - Улица „9-ти ноември" гр. Оряхово, обл. Враца, от кръстовището с Републикански път II-11 (ул."6-ти септември") с обща дължина 270м ", Подобект 2 - улица „Витоша" гр. Оряхово, обл. Враца, от кръстовището с Републикански път II-11(ул."6-ти септември") до ул."Иван Вазов", с обща дължина 110м, Подобект 3 - улица „Денкоглу" гр. Оряхово, обл. Враца, от кръстовището с път III-306 (ул."Арх.Димитър Цолов") до ул."Цанко Церковски", с обща дължина 200м , Подобект 4 - улица „Арх.Димитър Цолов" гр. Оряхово, обл. Враца"; Обособена позиция №2: "Рехабилитация на улица " Стефан Стамболов " с.Селановци, общ.Оряхово, област Враца от кръстовище на път III-306 до о.т. 43 ".

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2020