ОП-05/2018

№ на поръчката в РОП:00491-2018-0005: Открита процедура с предмет: "Извършване на услуга по събиране и извозване на битови отпадъци в урбанизираните територии на община Оряхово (гр.Оряхово и селата: с.Селановци, с.Остров, с.Лесковец, с.Галово, с.Горни Вадин и с.Долни Вадин) и тяхното депониране на Регионално депо за неопасни отпадъци – регион Оряхово"

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2020