ОП-03/2017

18 юли 2017 г.                         

№ на поръчката в РОП 00491-2017-0003: Процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Строително-ремонтни дейности за изпълнение на пакет мерки за повишаване на енергийната ефективност на сгради в община Оряхово" по 5 обособени позиции.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019