ОП-3/2015

00491-2015-0003 Възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне без обявление с предмет: „Изграждане на нов водоем "Средна зона" с обем 500 куб.м. в гр. Оряхово“

ОП-2/2015

00491-2015-0002 Открита процедура по опростени правила с предмет:

„Изпълнение на ремонтни работи на пътна общинска мрежа и рехабилитация на общински улици на територията на община Оряхово” по 2 обособени позиции:

I. Обособена позиция: „Ремонт на пътна общинска мрежа VRC 1128 с.Горни Вадин-с.Долни Вадин”

II. Обособена позиция: „Рехабилитация на общински улици на територията на община Оряхово”

ОП-1/2015

 00491-2015-0001 Възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: “Сметосъбиране, сметоизвозване на битови отпадъци в Община Оряхово, миене на улици и депониране на битовите отпадъци до регионално депо м. “Марков баир” гр. Оряхово”.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024