ОП-17/2019

Създадена на Четвъртък, 10 Октомври 2019

№ на поръчката в РОП: 00491-2019-0017: Процедура публично състезание с предмет: „Доставка на необходимата механизация за функциониране на изградената инсталация за предварително третиране на смесено събран битов отпадък и компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък, разположени на територията на община Оряхово, вкл. съпътстващата инфраструктура и доставка на необходимото оборудване за въвеждане на обекта в експлоатация по обособени позиции"

Решение за откриване на процедура/10.10.2019 г.

Обявление за поръчка/10.10.2019 г.

Документация/10.10.2019 г.

Техническа спецификация/10.10.2019 г.

Образци/10.10.2019 г.

еЕЕДОП/10.10.2019 г.

Разяснение №1/14.10.2019 г.

Разяснение №2/16.10.2019 г.

Протокол №1/16.12.2019 г.

Решение за прекратяване на Обособени позиции №4, №5 и №6/10.03.2020 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти/11.03.2020 г.

Обявление за възложена поръчка/Обособени позиции №4, №5 и №6/27.03.2020 г.

Решение за прекратяване на Обособена позиция №1/18.05.2020 г.

Обявление за възложена поръчка/04.06.2020 г.

Протоколи от работата на комисията/15.06.2020 г.

Решение за избор на изпълнител/Обособени позиции 2 и 3/15.06.2020 г.

Решение за прекратяване/Обособена позиция №3/17.07.2020 г.

Обявление за възложена поръчка/Обособена позиция 3/31.07.2020 г.

Решение за изменение/Обособена позиция №2/03.09.2020 г.

Решение за прекратяване/Обособена позиция 2/18.11.2020 г.

Обявление за възложена поръчка/Обособена позиция 2/02.12.2020 г.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2022