ОП-17/2018

Създадена на Петък, 12 Октомври 2018

№ на поръчката в РОП:00491-2018-0017: Процедура пряко договаряне с предмет: „Актуализация и преработка на идеен инвестиционен проект във фаза технически проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект: „Реконструкция и доизграждане на вътрешната ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ на гр.Оряхово, община Оряхово - "Битова канализационна мрежа - Клон 15-Iб, клон 6-IIб, сградни канализационни отклонения, дъждовна канализационна мрежа - Клон 56д и клон 33д и улични водопроводни клонове по ул.“Арх. Димитър Цолов“ - етап V“.

Решение за откриване на процедура/12.10.2018 г.

Протокол/19.10.2018 г.

Договор с приложения/30.10.2018 г.

Обявление за възложена поръчка/30.10.2018 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка/17.07.2020 г.

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024