ОП-15/2018

Създадена на Вторник, 28 Август 2018

№ на поръчката в РОП:00491-2018-0015: Процедура публично състезание с предмет: "Реконструкция и доизграждане на вътрешна ВиК мрежа на гр.Оряхово - IV етап".

Решение за откриване на процедура/28.08.2018 г.

Обявление за поръчка/28.08.2018 г.

Документация/28.08.2018 г.

Инвестиционен проект/28.08.2018 г.

Образци за попълване/28.08.2018 г.

еЕЕДОП/28.08.2018 г.

Разяснение №1/03.09.2018 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация/03.09.2018 г.

Документация/изм./03.09.2018 г.

Проект на договор/изм./03.09.2018 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти/22.10.2018 г.

Протоколи от работата на комисията/№1, №2 и №3/30.10.2018 г.

Решение за класиране и избор на изпълнител/30.10.2018 г.

Договор/02.01.2019 г.

Приложение 1/ документът е част от документацията

Приложение 2/ документът е достъпен само на хартиен носител

Приложение 3/02.01.2019 г.

Обявление за възложена поръчка/02.01.2019 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка/17.12.2019 г.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024