ОП-14/2018

Създадена на Понеделник, 20 Август 2018

№ на поръчката в РОП:00491-2018-0014: Процедура публично състезание с предмет: "Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на разработените инвестиционни проекти за компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци, вкл. съпътстваща инфраструктура, изградени на територията на община Оряхово и осъществяване на независим строителен надзор при реализация на обекта"

Решение за откриване на процедура/20.08.2018 г.

Обявление за поръчка/20.08.2018 г.

Документация/20.08.2018 г.

Образци/20.08.2018 г.

еЕЕДОП/20.08.2018 г.

Протокол №1/15.11.2018 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти/14.12.2018 г.

Протокол №2/21.12.2018 г.

Протокол №3/21.12.2018 г.

Решение за класиране и избор на изпълнител/21.12.2018 г.

Договор/30.01.2019 г.

Обявление за възложена поръчка/30.01.2019 г.

Обявление за приключвне на договор за обществена поръчка/25.09.2023 г.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024