ОП-04/2017

Създадена на Сряда, 27 Септември 2017

№ на поръчката в РОП: 00491-2017-0004: Процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:  „Реконструкция и доизграждане на вътрешната ВиК мрежа на гр. Оряхово – Етап II:„Гл. клон 1б Битова канализация по ул. „Коста Лулчев“ от о.т. 267 до РШ I-25 и Клон 18д по ул. „Коста Лулчев“ от о.т. 267 до РШ18д-1. Водопровод Клон 17 кр.з.-I по ул. „Коста Лулчев“ от РШ 1-31 до затапване, част от водопровод Клон 34 н.з. по ул. „Коста Лулчев“ от от 286 до oт 263“.

Решение и обявление/27.09.2017 г.

Документация/27.09.2017 г.

Образци/27.09.2017 г.

Инвестиционен проект/27.09.2017 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация/04.10.2017 г.

Допълнена информация към инвестиционния проект/04.10.2017 г.

Протокол №1/10.11.2017 г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения/20.11.2017 г.

Протокол №2/23.11.2017 г.

Протокол №3/23.11.2017 г.

Доклад/23.11.2017 г.

Решение за класиране и избор на изпълнител/23.11.2017 г.

Договор/17.01.2018 г.

Приложение 1/17.01.2018 г.

Приложение 2/17.01.2018 г.

Обявление за възложена поръчка/17.01.2018 г.

Обявление за изменение/08.04.2021 г.

Допълнително споразумение/08.04.2021 г.

Обявление за приключил договор/07.10.2022г.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024