Пазарна консултация 9/2019

Пазарна консултация за планирана обществена поръчка с предмет: "Рекултивация на Клетка №1 при РДНО - Оряхово"

Пазарна консултация 8/2019

Пазарна консултация за планирана обществена поръчка с предмет: „Изграждане на парк в имот с идентификатор 54020.503.2468 в кв.16 по плана на гр.Оряхово"

Пазарна консултация 7/2019

Пазарна консултация за планирана обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по проект: "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Оряхово", финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020"

Пазарна консултация 6/2019

Пазарна консултация за планирана обществена поръчка с предмет: „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за осъществяване на строителен надзор при изпълнение на обекти, финансирани по ПРСР 2014-2020 г., мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони", по две обособени позиции: 1. Обособена позиция №1: „Осъществяване на строителен надзор на обект: "Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в населени места на територията на Община Оряхово"; 2. Обособена позиция №2: „Осъществяване на строителен надзор на обект: „Изграждане на парк в имот с идентификатор 54020.503.2468 в кв.16 по плана на гр.Оряхово".

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024