Пазарна консултация 11/2019

Пазарна консултация за планирана обществена поръчка с предмет: "Доставка на техника с прикачен инвентар за разделно събиране и транспортиране на зелени и едрогабаритни отпадъци"

Пазарна консултация 10/2019

Пазарна консултация за планирана обществена поръчка с предмет: „Доставка на необходимата механизация за функциониране на изградената инсталация за предварително третиране на смесено събран битов отпадък и компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък, разположени на територията на община Оряхово, вкл. съпътстващата инфраструктура и доставка на необходимото оборудване за въвеждане на обекта в експлоатация по обособени позиции"

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024