Покана

Създадена на Понеделник, 14 Ноември 2016

ПОКАНА

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазването на горските територии от пожари, изработването на горскостопански план за горските територии, собственост на физически лица , юридически лица и техните обединения с обща площ до 2 хектара включително и горскостопански план за горските територии - държавна собственост в района на дейност на ТП Държавно горско стопанство Оряхово.

Регионална дирекция по горите – Берковица и ТП Държавно горско стопанство Оряхово, уведомяват обществеността и заинтересованите органи, че е извършена инвентаризация на горските територии и са изработени горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазването на горските територии от пожари, горскостопански план за горските територии, собственост на физически лица , юридически лица и техните обединения с обща площ до 2 хектара включително и горскостопански план за горските територии - държавна собственост в района на дейност на ТП Държавно горско стопанство Оряхово.

            На основание чл. 37, ал.4 от Наредба № 18 / 07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горски територии на 21.11.2016 г. (понеделник) от 13:30 часа в сградата на ТП Държавно горско стопанство Оряхово с адрес гр.Оряхово, ул. “Коста Лулчев” № 5 ще се проведе ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на извършената инвентаризация на горските територии и на изработените горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазването на горските територии от пожари, горскостопански план за горските територии, собственост на физически лица, юридически лица и техните обединения с обща площ до 2 хектара включително и горскостопански план за горските територии - държавна собственост в района на дейност на ТП Държавно горско стопанство Оряхово.

Материалите от извършената инвентаризация и последващи дейности са на разположение на заинтересованите лица и органи както следва:

           

В ТП ДГС Оряхово, гр. Оряхово, ул. “Коста Лулчев” № 5, всеки работен ден от 8:00 до 16:30.

           

           

Становища, писмени предложения и препоръки по предмета на общественото обсъждане се приемат до датата на общественото обсъждане:

-         писмено в ТП Държавно горско стопанство Оряхово - гр. Оряхово, ул.“Коста Лулчев” № 5

-         на е-mail: dgs_oriahovo@abv.bg

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018