Протокол допуснати и недопуснати кандидати за конкурс за длъжността "Секретар на местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни"

Протокол допуснати и недопуснати кандидати за конкурс за длъжността "Секретар на местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни"

1 страница

2 страница

Конкурс за заемане на длъжност „СЕКРЕТАР НА МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ”

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Оряхово на основание чл.10, ал. 1 и 2, чл.10 а, ал. 1 от Закона за държавния служител, и във връзка с чл.3, ал.1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители

 О Б Я В Я В А

 

            Конкурс за заемане на длъжност „СЕКРЕТАР НА МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ”, длъжностно ниво според КДА – 10, Експертно ниво – 6 .Длъжността се изпълнява в Дирекция „Административно обслужване, образование, култура, спорт и хуманитарни дейности”

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024