Румяна Цветкова Петрова

Дирекция "Oбщински технически дейности,инвестиции и общинска собственост"

Данни за контакт

Гл.спец. "УТ, кадастър и регулация"

Телефон: 09171/47-22

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019