Галина Василева Георгиева

Дирекция "Oбщински технически дейности,инвестиции и общинска собственост"

Данни за контакт

Гл.спец. общински пазар и общежитие

Телефон: 09171/47-21

Допълнителна информация

Допълнителна информация:

Стая 103

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2020