Румяна Илиева Цветкова

Дирекция "Oбщински технически дейности,инвестиции и общинска собственост"

Данни за контакт

Гл. експерт "Обществени поръчки"

Телефон: 09171/4706

Факс: 09171/3371

Мобилен: 0887795619

Допълнителна информация

Допълнителна информация:

стая 208

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2020